Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
A Társaságunk weboldalának felkeresése, az árajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, vásárlás, illetve a nekünk való üzenetküldés során cégünk személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. Az alábbiakban a személyes adatainak kezelésére és az Önt megillető jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni.

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal az info@autopulai.t-online.hu e-mail címen,
vagy a Társaságunk alább olvasható elérhetőségein.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk
küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai. Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre,
közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő neve: AUTÓ PULAI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 9024 Győr, Orgona utca 12.
cégjegyzékszáma: 08-09-004460
képviselő: Pulai Ferenc Gyula, ügyvezető
telefonszám: +36 30 268-7928
adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Pulai Roland
e-mail: info@autopulai.t-online.hu
(a továbbiakban: Társaság)

 

Milyen személyes adatait és milyen célból kezeli a Társaság?

Árajánlat elkészítéséhez Társaságunk kezeli az Ön nevét, címét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), valamint az árajánlatkérés tartalmát (vagyis azt, hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra kért Ön árajánlatot). Az adatkezelés célja itt az ügyfél azonosítása, valamint az árajánlat megküldése érdekében való kapcsolattartás.
Amennyiben Ön megrendeli valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat, úgy a megrendelés teljesítése érdekében kezeljük az Ön alábbi adatait:
• a megrendelő lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányának adatai és fénymásolata, vezetői engedélyének adatai és fénymásolata, a beszámítandó gépjármű (ha van) adatai, a megrendelés adatai;
• finanszírozás igénybe vétele esetén ezen felül: munkáltatói jövedelemigazolás adatai, HBNY rendszerben való regisztráció adatai.

Ebben az esetben az adatkezelés célja a megrendelés pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, valamint az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy értesíthessük a megrendelt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról és a megrendelésének állásáról. A megrendelés teljesítését követően a megrendeléséről Társaságunk a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki Önnek. A számla kiállításához Társaságunk kezeli az Ön nevét, címét, valamint a megrendelt termék vagy szolgáltatás nevét és árát.
Amennyiben Társaságunk a megrendelt termékre vagy szolgáltatásra jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra kötelezett, úgy a jótállási igények teljesítéséhez (az igény jogosságának megállapításához, valamint az érintett termék vagy szolgáltatás azonosításához) a Társaság kezeli az Ön nevét, címét, a megrendelésének adatait, a jótállási jegy és/vagy a számla adattartalmát, valamint a jótállási igény tartalmát.

Annak érdekében, hogy a jövőbeli jogvitákat megelőzzük, illetve jogvita esetén bizonyíthassuk a tényeket, a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését
követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános
elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen
jogi igények, követelések előterjesztése esetén. Társaságunk weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehetőség van nekünk üzenetet küldeni. Az üzenet küldése során Társaságunkhoz kerül az üzenetküldő űrlapon megadott minden adat (név, cím, elérhetőségek és az üzenet tartalma), ezeket az adatokat Társaságunk az
üzenet megválaszolása érdekében kezeli.

Társaságunk weboldalának felkeresésekor a weboldal a szolgáltatások továbbfejlesztése és a minél jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalt felkeresőkről adatokat gyűjt, illetve elemzési (analitika) célból rövid kódrészletet, ún. sütit (cookie) helyez el az oldalt felkereső számítógépen. Erről a tényről az oldal első megnyitásakor tájékoztatjuk a felhasználót, aki a tájékoztatás tudomásul vételét megerősítheti és ezzel hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez. A weboldalunk által elhelyezett sütik az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat Ön bármikor törölheti.

A sütik törléséhez az alábbi útmutatók adnak segítséget: MozillaFirefox böngésző esetén
(https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito), Chrome
böngésző esetén (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325),
Microsoft Edge böngésző esetén (https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edgeand-privacy).

Mi az adatkezelés jogalapja?
a) Az árajánlat készítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötendő szerződés előkészítése.
b) A megrendelés teljesítése során megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.
c) A számla kiállításához megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
d) A jótállási igények érvényesítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A fenti a)–d) pontokban foglalt esetekben a kért személyes adatok megadása a szolgáltatás igénybe vételének vagy a szerződéskötésnek a feltétele, ezért Ön azokat az árajánlat kérése a
termék/szolgáltatás megrendelése, vásárlás, illetve számlázás során, valamint a jótállási igény érvényesítésekor köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság a szerződéskötést, illetőleg az Ön igényének vagy más kérésének teljesítését megtagadhatja.
e) A Társaság weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és elküldése esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével Ön hozzájárul az ott megadott adatoknak a Társaság általi megismeréséhez, tárolásához és az Ön kérdésének megválaszolása vagy árajánlat elkészítése érdekében való felhasználásához.
f) A Társaság weboldalának felkeresésékor az Ön számítógépére elhelyezett, a felhasználói élmény fokozását szolgáló, illetve analitikai célokra használt sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása az Ön hozzájárulásával történik.
g) A Társaság weboldala által elhelyezett, és a weboldal helyes működését biztosító sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása a weboldal működésének a feltétele, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötendő szerződés előkészítése, illetve teljesítése. Az adatkezelés elmaradása a weboldal helyes működését akadályozná, ezért a weboldalt felkereső Ügyfél az ilyen célú adatkezelést nem tilthatja meg.

Továbbítja-e a Társaság az Ön személyes adatait?
A Társaság a számlán szereplő személyes adatait továbbítja könyvelés céljából a Társaság által megbízott könyvelő cégnek: Profitax 2005 Kft. (9022 Győr, Teleki L. u. 46).
Finanszírozás igénybe vétele esetén a Társaság az Ön adatait és az azokat tartalmazó egyes dokumentumokat továbbítja a finanszírozó pénzügyi szolgáltató felé.
A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel.

A fentieken kívül a Társaság az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára
továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati
kötelezés alapján.

Meddig tárolja a Társaság az Ön személyes adatait?
A Társaság a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön számlázáshoz vagy megrendeléshez felvett személyes adatait.
A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően az ügyfélazonosításhoz felvett személyes adatokat és igazolvány másolatokat a törvényben foglalt időtartamig (8 év) köteles megőrizni. A Társaság a kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez, szerződéskötéshez és számlázáshoz használt személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a
Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén. A Társaság az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai törlését.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?
Tájékoztatás és hozzáférés.
Az adatkezelés során Önt megilleti a hozzáférés joga.Ebből fakadóan a Társaságtól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van,
akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ön kérésére a Társaság az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
Helyesbítés
Az adatkezelés során Ön bármikor kérheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését.Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak
megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította.
Törlés
Ön az adatkezelés folyamán bármikor jogosult indítványozni, hogy az Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) az Ön által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte,
b) a Társaság a személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelte, Ön a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
d) a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte,
e) a Társaság által kezelt adatot a Társaságra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) Ön az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván
töröltetni. Amennyiben a Társaság az Ön törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről Önt megfelelő módon tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben a Társaság az Ön személyes adatainak törlésére köteles, a Társaság minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely
ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Ön személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Társaság a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Ön személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését Ön kérelmezte. A Társaság az Ön törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
b) a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Társaságra telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
c) közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás
Ön bármikor jogosult indítványozni, hogy a Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Társaság ellenőrzi az adat pontosságát),
b) a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér,
c) a Társaság számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
d) Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.
A Társaság az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte,
 eltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.
Tiltakozás
Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy
a) az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
b) az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával került sor, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adathordozhatóság
Ön bármikor kérheti, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná.
Igényérvényesítés
A személyiségi jogainak megsértése esetén Ön a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

A személyes adatok kezelésére valamint a kamerás megfigyelőrendszer működésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Társaság székhelyén, valamint a Társaság hivatalos
weboldalán. Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve amennyiben gyakorolni kívánja az érintetti jogait, kérjük, forduljon a Társaság kijelölt adatvédelmi felelőséhez, Pulai Rolandhoz az info@autopulai.t-online.hu e-mail címen.